Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Έλεγχος συμμόρφωσης προς εταιρικές διαδικασίες και Mystery Audits

Περιγραφή

Η Εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες συμμόρφωσης προς εταιρικές διαδικασίες και mystery audits οι οποίες έχουν σκοπό τη διαπίστωση εφαρμογής απαιτήσεων και διαδικασιών που έχουν προσυμφωνηθεί με τον πελάτη και την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης.

Οφέλη από την υπηρεσία

Με την υλοποίηση του ελέγχου συμμόρφωσης προς τις ορισμένες εταιρικές διαδικασίες και mystery audits αξιολογούνται χωρίς να είναι περιοριστικά:

  • η ποιότητα υπηρεσιών
  • η ποιότητας εξυπηρέτησης
  • η εφαρμογή της εταιρικής εικόνας
  • η εφαρμογής των εταιρικών διαδικασιών.

Η δική μας προσέγγιση

Ο έλεγχος συμμόρφωσης προς εταιρικές διαδικασίες και mystery audits δίνει την δυνατότητα συστηματικής αξιολόγησης και άμεσης ενημέρωσης για προβλήματα και δυσλειτουργίες που χρήζουν την λήψη άμεσων μέτρων. Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών βασίζεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη, ενώ προσδιορίζεται εξ αρχής  τόσο η τεχνική φύση του ελέγχου όσο και η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

Log in