Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Δήλωση αμεροληψίας για παρεχόμενες υπηρεσίες

dilosi_amerolipsias

Η CERTCOM και τα στελέχη της δεσμεύονται ρητά και εγγράφως για την πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία τους σε σχέση με τον επιθεωρούμενο και τις δραστηριότητες του, με σκοπό να διεξάγεται η επιθεώρηση – πιστοποίηση με τρόπο ελεύθερο από κάθε είδους εξάρτηση, αμερόληπτα και αντικειμενικά.

 

Log in