Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Διαχείριση Ενέργειας

energy_management
Περιγραφή

Η Εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες επιθεωρήσεων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης βάσει των προτύπων ISO 50001:2011 και EN 16001:2009. Επιπροσθέτως αναλαμβάνει να αξιολογήσει, για λογαριασμό του πελάτη επενδυτή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή του χρηματοδότη τέτοιων επενδύσεων, την αποδοτικότητα της μελέτης ενεργειακής απόδοσης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού ή αιολικού πάρκου καθώς και να επιβλέψει το έργο κατά την κατασκευή του τεκμηριώνοντας την ορθή εγκατάσταση αυτού. Τέλος κατόπιν απαιτήσεως του πελάτη η εταιρία μπορεί να αναλάβει την περιοδική αξιολόγηση της πραγματικής απόδοσης του φωτοβολταϊκού ή αιολικού πάρκου προς την μελέτη εγκατάστασης αυτού.

Οφέλη από την υπηρεσία

Με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις ο πελάτης λαμβάνει μια αμερόληπτη έκθεση είτε για την ενεργειακή κατανάλωση της επιχείρησης του, συμπεριλαμβανομένων του εντοπισμού κρισίμων σημείων όπου μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και η εκπομπή αερίων διοξειδίου του άνθρακα είτε για την ενεργειακή απόδοση της επένδυσης του από το στάδιο της μελέτης ως το στάδιο της υλοποίησης, αξιολογώντας όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μελέτης εγκατάστασης και επιθεωρώντας σε πραγματικό χρόνο την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Η δική μας προσέγγιση

Οι υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας στοχεύουν να αναδείξουν από την μια μεριά σε λειτουργούσες επιχειρήσεις της απόδοση του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και να αναδείξουν – εντοπίσουν σημεία εξοικονόμησης ενέργειας κατά την λειτουργία των μονάδων αυτών και από την άλλη μεριά σε επενδυτές ή χρηματοδότες φωτοβολταϊκών ή αιολικών πάρκων την βέλτιστη απόδοση της επένδυσης τους από τον σχεδιασμό και εγκατάσταση των πάρκων ως και την περιοδική παρακολούθηση της απόδοσης των επενδύσεων τους.

Log in