Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Επιθεωρήσεις προς τρίτους

person_audits
Περιγραφή

Η Εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες επιθεωρήσεων προς τρίτους, είτε μέσω της διαδικασίας μυστικού επιθεωρητή «mystery audit», είτε μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης επιθεώρησης στους προμηθευτές του πελάτη, όπως ακριβώς επιθυμεί ο πελάτης μας.

Οφέλη από την υπηρεσία

Με τις επιθεωρήσεις προς τρίτους, ο πελάτης αποκτά μέσω της αντικειμενικής επιθεώρησης, μια σαφή εικόνα είτε για την ίδια εταιρεία του είτε για την εταιρεία του υφιστάμενου ή του μελλοντικού προμηθευτή τους.

Η δική μας προσέγγιση

Η επιθεωρήσεις προς τρίτους είναι μια άμεση αντικειμενική διαδικασία που δίνει την απόλυτη εικόνα για την επιχείρηση ή τη δραστηριότητα που επιθεωρείται. Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών βασίζεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη, ενώ προσδιορίζεται εξ αρχής  τόσο η τεχνική φύση του ελέγχου όσο και η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

Log in