Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης

logistics
Περιγραφή

Η Εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης σε όλες τις κατηγορίες των συστημάτων όπως Ποιότητας ISO 9001, Περιβάλλοντος ISO 14001, Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000, Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001, Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001 κ.α.

Σκοπός των εν λόγω επιθεωρήσεων είναι να παρέχει την εμπιστοσύνη στους τελικούς χρήστες του προϊόντος ή της υπηρεσίας του επιθεωρούμενου οργανισμού, ότι η οργάνωση και η λειτουργία του οργανισμού είναι συμβατή βάσει των επιθεωρούμενων προτύπων και αξιολογείται από έναν ανεξάρτητο τρίτο οργανισμό ελέγχων.

Οφέλη από την υπηρεσία

Με τις επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης διασφαλίζεται ότι το εγκατεστημένο σύστημα, έχει εφαρμοσθεί από το σύνολο του επιθεωρούμενου οργανισμού και ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να το καταστήσει αποτελεσματικό.

Οι εν λόγω επιθεωρήσεις είναι ιδιαιτέρως σημαντικές τόσο στην Εθνική Αγορά όσο κυρίως στη Διεθνή, για εταιρείες που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα, γιατί αυξάνουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών έναντι στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις.

Η δική μας προσέγγιση

Η επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης είναι μια διαδικασία προστιθέμενης αξίας προς τον επιχειρηματία, η οποία έχει σκοπό να του δώσει όσο το δυνατό περισσότερες βελτιώσεις, ώστε να τροποποιήσει το σύστημα λειτουργίας στον καλύτερο επιθυμητό βαθμό, φέροντας τα βέλτιστα αποτελέσματα. Οι επιθεωρήσεις γίνονται με γνώμονα την ουσία, παραμερίζοντας γραφειοκρατικές αντιλήψεις.

Log in