Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Ισχύς Πιστοποιητικών ISO 9001:2008

Σε συνέχεια της έκδοσης του νέου Προτύπου ISO 9001:2015, o Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης – ISO, εξέδωσε το έγγραφο IAF ID 9:2015 (Transition Planning Guidance for ISO 9001:2015), στο οποίο αναφέρει ότι η μεταβατική περίοδος εφαρμογής του νέου προτύπου, ορίζεται στα τρία χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του ISO 9001:2015, μέχρι τις 15/09/2018.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις 15/09/2015 και μετά και βάσει των απαιτήσεων του ISO 9001:2008, υποχρεωτικά θα λήγουν στις 15/09/2018, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας αρχικής πιστοποίησης και συνεπώς της τριετούς ισχύος της.

Οι Εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί με το Πρότυπο ISO 9001:2008, θα έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν το πιστοποιητικό τους στην έκδοση του ISO 9001:2015 κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων ετήσιας επιτήρησης και αφού έχουν λάβει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουν να έχει ενσωματώσει όλες τις αλλαγές που απαιτεί το νέο πρότυπο.

Log in