Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Κώδικας δεοντολογίας

Ο κώδικας δεοντολογίας αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας και συμπεριφοράς όλων των εμπλεκομένων (διδακτικό και διοικητικό προσωπικό) επιβεβαιώνοντας την πάγια δέσμευσή μας για συμμόρφωση τόσο για την εφαρμογή άριστων και καινοτόμων πρακτικών λειτουργίας, όσο και με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ηθική και δίκαιη συμπεριφορά.

 

Δεσμευόμαστε:

  • Προτεραιότητα μας η άριστη εμπειρία του εκπαιδευόμενου
  • Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες διακρίνονται από ανεξαρτησία και αμεροληψία προκειμένου οι δραστηριότητες και  τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα
  • Η αξιολόγηση στηρίζεται σε αντικειμενικές αποδείξεις διασφαλίζοντας μια δίκαιη, αξιόλογη και αξιόπιστη αξιολόγηση ανεπηρέαστης από άλλα συμφέροντα ή μέρη
  • Το διδακτικό και υποστηρικτικό προσωπικό διαθέτει υψηλή επαγγελματική και επιστημονική επάρκεια στον τομέα που απασχολείτε
  • Διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά  την ισορροπία μεταξύ εμπιστευτικότητας και ειλικρίνειας επηρεάζοντας θετικά την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών  και την αντίληψη της αξίας των υπηρεσιών εκπαίδευσης
  • Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες επιτυχίας στον κάθε εκπαιδευόμενο και διαχειριζόμαστε την σύγκρουση συμφερόντων
  • Διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών

Log in