Οι υπηρεσίες μας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 9001
 
Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος
ISO 14001
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας &  Ασφάλειας στην εργασία 
OHSAS 18001 - ISO 45001
Σύστημα Διαχείρησης Ασφάλειας τροφιμων
ISO 22000
Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας
ISO 50001
Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
ISO 39001
 
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
ISO 27001
Επιθεώρηση
Συμμόρφωσης GDPR
Επιθεωρήσεις Β' Μέρους