top of page

Εταιρική Πολιτική

Για εμάς ο Πελάτης και η Ποιότητα είναι έννοιες συνυφασμένες και προτεραιότητα μας είναι η εξυπηρέτηση του από την πρώτη φορά που θα συνεργαστεί μαζί μας και για πάντα.

Η διοίκηση της CERTCOM διαθέτει και καταβάλει όλους τους απαραίτητους πόρους για την συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών της, ενώ παράλληλα διαθέτει τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε οι δυνατότητες της να αναβαθμίζονται συνεχώς και να εναρμονίζονται με τις πλέον ποιοτικά αποδεκτές απαιτήσεις των πελατών μας.

Στόχοι μας είναι:

 • η παροχή αξιόπιστων και ουσιαστικών υπηρεσιών επιθεωρήσεων – πιστοποιήσεων με προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας που αυξάνουν την ικανοποίηση και εμπιστοσύνη τους,

 • η γνώση της αγοράς της ποιότητας και της αγοράς του πελάτη,

 • η συνεργασία με επιλεγμένους, εκπαιδευμένους και περιοδικά αξιολογούμενους επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες μέσω διαδικασίας διαχείρισης ανθρώπινων πόρων,

 • η υιοθέτηση πρωτοποριακών τεχνικών διοίκησης που μειώνουν τον χρόνο ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών.

Πολιτική Ποιότητας

Η ποιότητα για την CERTCOM δεν είναι μια απλή έννοια, αλλά πάντα στενά συνδεδεμένη στις αρχές του επιχειρησιακού γίγνεσθαι.

Βασικό στοιχείο των παρεχομένων υπηρεσιών της CERTCOM είναι η δομή και η διασφάλιση της επιτυχίας.

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες των συνεργατών επιθεωρητών και η συνεχής βελτίωση, ανήκουν στα βασικά στοιχεία της διοίκησης.

 

Οι αρχές της πολιτικής ποιότητας της CERTCOM είναι:

 • Η ποιότητα είναι δύναμη,

 • Αμερόληπτες και αντικειμενικές υπηρεσίες πιστοποίησης-επιθεώρησης,

 • Πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών του πελάτη,

 • Η ικανοποίηση των πελατών μας είναι το επίκεντρο των υπηρεσιών μας,

 • Όλοι οι επιθεωρητές μας έχουν την ευθύνη της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,

 • Η διοίκηση φέρει την μέγιστη ευθύνη των παρεχομένων υπηρεσιών.

Δήλωση αμεροληψίας για παρεχόμενες υπηρεσίες

Η CERTCOM και τα στελέχη της δεσμεύονται ρητά και εγγράφως για την πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία τους σε σχέση με τον επιθεωρούμενο και τις δραστηριότητες του, με σκοπό να διεξάγεται η επιθεώρηση – πιστοποίηση με τρόπο ελεύθερο από κάθε είδους εξάρτηση, αμερόληπτα και αντικειμενικά.

Κώδικας δεοντολογίας

Ο κώδικας δεοντολογίας αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας και συμπεριφοράς όλων των εμπλεκομένων (διδακτικό και διοικητικό προσωπικό) επιβεβαιώνοντας την πάγια δέσμευσή μας για συμμόρφωση τόσο για την εφαρμογή άριστων και καινοτόμων πρακτικών λειτουργίας, όσο και με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ηθική και δίκαιη συμπεριφορά.

 

Δεσμευόμαστε:

 • Προτεραιότητα μας η άριστη εμπειρία του εκπαιδευόμενου

 • Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες διακρίνονται από ανεξαρτησία και αμεροληψία προκειμένου οι δραστηριότητες και  τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα

 • Η αξιολόγηση στηρίζεται σε αντικειμενικές αποδείξεις διασφαλίζοντας μια δίκαιη, αξιόλογη και αξιόπιστη αξιολόγηση ανεπηρέαστης από άλλα συμφέροντα ή μέρη

 • Το διδακτικό και υποστηρικτικό προσωπικό διαθέτει υψηλή επαγγελματική και επιστημονική επάρκεια στον τομέα που απασχολείτε

 • Διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά  την ισορροπία μεταξύ εμπιστευτικότητας και ειλικρίνειας επηρεάζοντας θετικά την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών  και την αντίληψη της αξίας των υπηρεσιών εκπαίδευσης

 • Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες επιτυχίας στον κάθε εκπαιδευόμενο και διαχειριζόμαστε την σύγκρουση συμφερόντων

 • Διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών

Γιατί εμάς

Πιστεύουμε ότι, υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας, για αποτελεσματική, και με προστιθέμενη αξία πιστοποίηση. Έχουμε εκτελέσει και διαχειριστεί επιθεωρήσεις και ελέγχους σε 4 ηπείρους κατά τα τελευταία 15 χρόνια από μικρές επιχειρήσεις έως μεγάλες βιομηχανίες.

Τα μέλη μας (επιθεωρητές, εμπειρογνώμονες και τα διευθυντικά στελέχη), διαθέτουν εμπειρία και εξειδίκευση σε όλων των ειδών των προαναφερόμενων επιθεωρήσεων.

 

Οι υπηρεσίες μας και η λειτουργία μας βασίζονται:

 • στον επαγγελματισμό,

 • στην επικέντρωση στην ουσία και όχι τυπολατρεία κατά την διαδικασία επιθεώρησης,

 • στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη,

 • στην χρήση μόνο έμπειρων επιθεωρητών,

 • στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών (οι πελάτες μας έρχονται πρώτοι).

bottom of page